ساسنامه انجمن علمی پزشکان قانونی ایران

 فصل اول – کلیات

ماده 1 –  به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ1370/08/07 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوط به آن، انجمن پزشکان قانونی ایران بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد که این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده 2 – انجمن صرفاً در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و کارشناسی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 3 – انجمن غیرانتفاعی بوده از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده 3 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت ها، دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 4 – انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

ماده 5 – انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم –  شرح وظایف و اهداف

ماده 6 –  به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت های زیر را بعمل خواهد آورد:

1-6- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون علوم پزشکی قانونی سرو کار دارند.

2-6- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قوه قضاییه و مقننه و دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی وابسته به آن ها در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمایی ها و بازآموزی

3-6- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور

4-6- ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی

5-6- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی

6-6- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمایی های بازآموزی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و بین المللی

7-6- همکاری نزدیک با سازمان پزشکی قانونی کشور در اجرای ماده یک قانون تشکیل آن و سازمان نظام پزشکی در اجرای مواد 2 و 3 تشکیل آن

8-6- اظهار نظر و مشارکت فعال در زمینه های اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی، استفتائات پزشکی

فصل سوم – عضویت

ماده 7 – عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:

1-7- عضویت پیوسته:

الف- متخصصین و فوق تخصص های پزشکی قانونی

ب- فوق تخصص های پزشکی وابسته نظیر سم شناسی قانونی، آسیب شناسی قانونی، روانپزشکی قانونی، دندانپزشکی قانونی و نظایر آن

ج- پزشکان و دندانپزشکان شاغل و بازنشسته سازمان پزشکی قانونی کشور، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و سازمان های دولتی و بخش خصوصی مشروط بر این که علاوه بر داشتن گواهی طی دوره سه ماهه کارآموزی تخصصی پزشکی قانونی حداقل گواهی یک سال اشتغال به کار در سازمان پزشکی قانونی کشور را داشته باشند.

تبصره – کلیه افراد مشمول بند 3 و 4 علاوه بر داشتن گواهی گذراندن پایان دوره کارآموزی تخصصی پزشکی قانونی حداقل یک سال سابقه اشتغال در سازمان پزشکی قانونی کشور را داشته باشند.

د- دارندگان مدرک دکترای داروسازی، دکترای علوم آزمایشگاهی و PHD و کارشناسان ارشد رشته های وابسته به پزشکی قانونی

2-7- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر می باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند:

1-    کارشناسان و کارشناسان ارشد و PHD رشته های علوم پزشکی، پزشکان عمومی و متخصصین گروه پزشکی

2-    کارشناسان و کارشناسان ارشد رشته های وابسته به علوم پزشکی قانونی و تشخیص هویت نظیر علوم انتظامی و علوم قضایی و حقوق

3-  7- عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی وابسته به علوم قانونی که مقام علمی و فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره 1- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات مؤسس و هیات مدیره مذکور در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارا باشد.

ماده 8- هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره- پرداخت حق عضویت هیچ گونه ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای اعضا ایجاد نخواهد کرد.

ماده 9- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-9- استعفای کتبی عضو

2-9- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.

3-9- زوال یکی از شرایط عضویت و محکومیت قطعی در هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت و دائم از اشتغال به حرف پزشکی و محکومیت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری که منجر به اخراج موقت یا دائم شده باشد و نیز کلیه محکومیت های مؤثر کیفری

تبصره 1 – مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و مدت اخراج موقت خواهد بود.

تبصره 2- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن ها موضوع بند 7 ماده 13 اخذ خواهد شد.

فصل چهارم – ارکان انجمن 

ماده 10- انجمن دارای ارکان زیر است:

1-10- مجمع عمومی

2-10- هیات مدیره

3-10- شورای برنامه ریزی کمیته های تخصصی و فوق تخصصی

4-10- بازرس

الف- مجمع عمومی

ماده 11 – مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:

1-11- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند بر حسب ضرورت به طور فوق العاده تشکیل شود.

2-11- مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و در نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییرات اساسنامه پس از تصویب کمیسیون ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه 07/08/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره و یا بازرس و یا 5/1 اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود.

تبصره 2 – مجامع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضا به عنوان رییس مجمع و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یک ماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار اگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضا خواهد رسید.

تبصره 3- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده به دست نیامده باشد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه، نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده 12 – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد.

1-12- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن

2-12- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

3-12- انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره

4-12- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل

5-12- تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره

6-12- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن

تبصره – در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه 07/08/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون، جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب- هیات مدیره:

ماده 13- اعضای هیات ممدیره مرکب از 7 نفر است، به علاوه دو نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر دو سال یک بار با رأی مخفی اعضا از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

1-13- روسای سازمان های پزشکی قانونی کشور و نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به دلیل همسویی اهداف خاص سازمان های متبوع با اهداف انجمن همواره عضو افتخاری هیات مدیره بوده و در صورتی که عضو هیات مدیره نباشند بدون حق رأی مجاز به حضور در جلسات هیات مدیره خواهند بود.

تبصره – جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود.

اعضای علی البدل بدون حق رأی مجاز به شرکت در جلسات هیات مدیره می باشند.

ماده 14- هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر مدیرعامل (عنداللزوم) و یک نفر خزانه دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید.

تبصره 1- رییس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره 2 – امضای اوراق تعهدآور توسط رییس هیات مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و امضای نامه های رسمی اداری توسط رییس هیات مدیره و در غیاب او نائب رییس خواهد بود.

تبصره 3- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره 4- در موارد استعفا، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت، به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده 15 – هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

تبصره- هیات مدیره قبلی تا تایید هیات مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 16 – وظایف و اختیارات هیات مدیره

1-16- دعوت مجامع عمومی و فوق العاده

2-16- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

3-16- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی، کارشناسی و پژوهشی و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

4-16- تهیه ضوابط و مقررات آیین نامه های اجرایی

5-16- تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

6-16- تهیه ترازنامه و ارائه ان به مجمع عمومی

7-16- قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن

8-16- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده

9-16- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

10-16- تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آن ها

11-16- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی با رعایت قوانین و مقررات کشور

12-16- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

13-16- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

14-16- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

ج- شورای برنامه ریزی انجمن

ماده 17 – شورای برنامه ریزی اعضا از هیات مدیره انجمن، رییس هر یک از کمیته های تخصصی و فوق تخصصی و رییس شعبات انجمن در استان ها تشکیل شده و مسائل مربوطه را مورد بررسی قرار داده، پیشنهاداتی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و درمانی به مراجع ذیصلاح کشور و کمیته های تخصصی انجمن ارائه می نمایند.

د- بازرس

ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که هر دو سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهد شد.

ماده 19- وظایف بازرس به شرح زیر است:

1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

2-19- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی

3-19- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

4-19- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری

5-19- در غیاب بازرس اصلی یا در صورت استعفای وی وظایف بر عهده بازرس علی البدل خواهد بود.

ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و تراز مالی آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

ماده 22 – منابع مالی انجمن عبارتست از:

1-22- حق عضویت اعضا

2-22- از محل هدایا و کمک ها

فصل پنجم – موارد انحلال انجمن

ماده 23 – در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا 3/1 اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.

ماده 24- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده 25 – هیات تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.

تبصره – باقی مانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج پس از تصویب هیات مدیره به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.

فصل ششم – سایر مقررات

ماده 26 – طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و یا قوای سه گانه به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 27 – این اساسنامه بر 6 فصل و 27 ماده و 16 تبصره به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.