اعضای هیات مدیره انجمن علمی پزشکان قانونی ایران

Shape

 

دکتر کامران آقاخانی

رئیس انجمن

Shape

 

دکتر حسن توفیقی زواره

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن

Shape

 

دکتر آرش عکاظی

عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن

Shape

 

دکتر علی محمد علی محمدی

عضو هیات مدیره و مسئول روابط عمومی انجمن

Shape

 

دکتر شهروز کاظمی

عضو هیات مدیره

Shape

 

دکتر محمد کاظمیان

عضو هیات مدیره

Shape

 

دکتر محمدرضا سرداری پور

عضو هیات مدیره

Shape

 

دکتر عباس آقابیگلویی

بازرس انجمن