فیلم های آموزشی

موقعیت و جهت گیری TEEProbe (پارت اول)

Part1-TEEProbePositionandOrientation

موقعیت و جهت گیری TEEProbe (پارت دوم)

Part2-TEEProbePositionandOrientation
Part1-Hemodynamic
Part2-Hemodynamic
Part4-Hemodynamic
Part3-Hemodynamic
Part5-Hemodynamic

تکنیک اسکن متمرکز بر اکو نمای زیر پست

Scanning Technique Focused Echo Subcostal View
Part6-Hemodynamic