افتتاحیه کنگره

سخنرانی دکتر فروزان فارس

سخنرانی دکتر سلطانی(1)

سخنرانی دکترآقاخانی

سخنرانی دکترعکاظی

سخنرانی دکتر اخلاقی

سخنرانی دکترکولایی

سخنرانی دکترسلطانی(2)

سخنرانی دکتر عامری

سخنرانی دکترکاظمیان

سخنرانی دکترمرعشی

اعلام خاتمه پنل صبح

اعلام شروع پنل بعدازظهر

سخنرانی دکترکیانی

سخنرانی دکتر حجازی

سخنرانی دکتر بزمی

سخنرانی دکترفدوی

سخنرانی دکتر حسینی

سخنرانی دکتر شریفی

سخنرانی دکتر مهاجرپور

سخنرانی دکتر افشار

سخنرانی دکتر بزمی

سخنرانی دکتر موسوی نژاد

علام خاتمه پنل بعد از ظهر