سخنرانی دکتر شهسواری

سخنرانی دکتر حاجی بابایی

سخنرانی دکتر پورتقی

سخنرانی دکتر عبادی

سخنرانی دکتر اسماعیل پور

سخنرانی دکتر زارع

اختتامیه پنل صبح

آغاز پنل عصر

سخنرانی دکتر میرویسی

سخنرانی دکتر علی محمدی

سخنرانی دکتر خدادادی

سخنرانی دکتر منتظری

سخنرانی دکتر فروزش