سخنرانی مدیر پنل

سخنرانی دکتر قادی پاشا

سخنرانی دکتر صمدی راد

سخنرانی دکتر کامران سلطانی

سخنرانی دکتر حجازی

سخنرانی دکتر فارس

سخنرانی دکتر اردشیر شیخ آزادی

سخنرانی دکتر بهنوش

سخنرانی دکتر اشرفی اصفهانی

سخنرانی دکتر مصطفی جعفرزاده

سخنرانی دکتر سلطان زاده

اعلام خاتمه پنل صبح

سخنرانی دکتر قادی پاشا

سخنرانی دکتر محمد حسین صادقیان

سخنرانی دکتر سیامک سلطانی

پایان پنل صبح

آغاز پنل بعدازظهر

سخنرانی دکتر فرزانه مهدیزاده

سخنرانی دکتر المیرا جعفری زاده

سخنرانی دکتر کتایون طائری

سخنرانی دکتر عطاران

سخنرانی دکتر آسیه جعفری

سخنرانی دکتر رئوفیان

سخنرانی دکتر اخلاقی