افتتاح پنل

سخنرانی دکتر مزینی

سخنرانی دکتر اخگری (1)

سخنرانی دکترحسینیان

سخنرانی دکتر اخگری (2)

سخنرانی دکتر جوکار

سخنرانی دکتربهنوش

سخنرانی دکتر امیری

سخنرانی دکتر هاشمی

سخنرانی دکتر قوچانی

سخنرانی دکتر بیکلوئی (1)

سخنرانی دکتر بیکلوئی (2)

سخنرانی دکتر یوسف نژاد

سخنرانی دکتر مهدوی

سخنرانی دکتر اشرفی اصفهانی

سخنرانی دکتر صمدی راد

سخنرانی دکتر جعفرزاده

سخنرانی دکتر میرجلیلی

سخنرانی دکتر توکلی